Steffen Granbo´s flueboks – Juni

«Junifisket» etter laks er svært forskjellig fra elv til elv, fra år til år. Nærmeste en fellesnevner jeg finner der, er at det er hardt arbeid. Mange arbeidstimer mellom hver lønning. Det er noen grep man kan ta for å øke sannsynligheten for å komme i kontakt med laksen. I hvertfall for min del så gjelder det å ha en flueboks som er godt tilpasset forholdene jeg fisker under. Av Steffen Granbo – Guideline Power Team Norway.

UPDATED WITH ENGLISH LANGUAGE AT THE BOTTOM OF THE PAGE!

Når laksen kommer inn i elvene i juni, så er den på en gytevandring oppover elvedalen. Normalen i juni er at man fisker på laks som går, altså skal lengre opp i elven. I mange elver er det ofte kaldt vann som skyldes snøsmelting i denne perioden, når elva er kaldere så påvirkes laksen. Laksen er vekselvarm, det vil si at den endrer adferd ut ifra forholdene. Når det blir kaldere vann enn trivselstemperaturen på 10-14 grader, så vil den gå dypere og roligere. Det skal mer til for å lokke laksen opp å ta fluen som man ofte får til når vanntemperaturen øker. Det vil i korte trekk si at man bør få fluen ned til laksen, og gjerne ha ei flue som vekker oppmerksomheten til laksen på tur opp. Som vi ofte sier «man må treffe laksen rett i kjeften med tuba», det forklarer at laksen ikke spretter etter små tuber eller typiske krokfluer.

Mitt junifiske foregår primært i nedre deler av Gaula. Gaula er ei stor elv, ofte mye vann i juni, kaldt vann, gjerne med litt farge i. Mer farge om det er regnet som skyldes den høye vannføringen, kontra om det er smeltevann, som er litt klarere. Disse fluene er de som gir meg mest laks under disse forholdene, men om du fisker i en mindre elv eller har andre forhold, så vil det påvirke fluevalget. Primært størrelsene og mengde flash, som oftest så går mønstrene igjen. Utsiktene når før 2020 sesongen er voldsomme mengder snø i fjellet, over store deler av landet. Det vil smelte en gang utpå senvåren/sommeren, som forhåpentligvis generer godt med vann utover i juni.

Med all snøen i bakhode, så er det Flashwings fluene som dukker opp i hode mitt. Spesielt når flommene er på topp. Dette er en serie med fluer som gir ett voldsomt fargeinntrykk fra seg. Disse har jeg i forskjellige farger for å bruke etter omgivelsene og forholdene jeg har. Hovedsakelig på store flommer med farget vann, så er det den Orange Flashwingen som blir satt på fortommen. Får vi stor, kald og klarere flom så er det Sierraflashwingen, Inflames og Willie Flashgun som blir mer aktuelle.

Når den verste flomtoppen har gitt seg, men elva fortsatt går stor, og er kald. Så har jeg mønster som Sierrasunrayen, Steffenallysen, Rotenon og Pahtakorva i størrelser på 9-12 cm som ofte sitter på enden av fortommen min. Disse fluene har jeg med ulik mengde flash/glitter i vingen og vekt i kroppen, på hver størrelse. Med ett godt utvalg så har man fluer for enhver situasjon man møter.

  • Sierrasunray er en flue som har ett orange og brunt hovedfargeinntrykk, utført i sunray-stil. Med tanke på at vingene består av isbjørn og geit, så vil ikke den kollapse. Så i partier med mye strøm så vil denne fortsatt holde formen sin og ikke kollapse. Med det fargeinntrykket du får fra denne flua, så har du en god allrounder i juni. Hele døgnet, sol, overskyet og regn. Farget og klart vann.
  • Steffenallys er en flue som med mye flash vil fungere godt farget vann. Men og på grunn av det sterke hovedfargeinntrykket denne gir som er ren orange med kobber farget kropp så vil den vises godt i synsfeltet til laksen på sin vandring oppover elvedalen.
  • Rotenon er en slager som mange har fisket med i mange år, men er kanskje ikke kjent som en typisk juni-flue. Den bruker jeg ikke når elva går brun og skitten. Når elva klarner opp, men fortsatt er kald, så er farger som svart og blått veldig bra. Juni-versjonen av Rotenon er mye mer fyldig enn de som jeg ofte bruker i juli og august. Gjerne med hår fra geit som overvinge, alternativt en kraftig tempelhundvinge på toppen, samt naturligvis en del flash i vingen.
  • Pahtakorva mønsteret fra Frödin er et av de mest kjente mønstrene i verden, og få mønster har tatt så mye laks. Den er bortimot helt brun, litt mørk brun. Dette er ett mønster som er svært giftig under forhold etter at flomtoppen har snudd og er på tur ned. Denne vil jeg anbefale også å ha en del ekstra kobber og gullfarget farget flash i vingen til junifisket.

Av Steffen Granbo – Guideline Power Team Norway

// ARTICLE IN ENGLISH LANGUAGE //

The “June fishing” for salmon is very different from river to river, from year to year – Especially here in Norway. The closest common denominator I find there is that it’s hard work. Many hours of work between each hook up. There are some steps you can take to increase the likelihood of contact with salmon. At least for me, it is important to have a fly box that is well adapted to the conditions which I fish.

When the salmon enters the rivers in June, it is on its way to the spawning grounds, up the river valley. The norm in June is that you fish for salmon that runs. In many rivers, it is often cold water that is caused by snowmelt during this period when the salmons entrance the rivers. When the river is cold, the salmon will be slow in its movement and speed upstream. The salmon is alternately hot, that is, it changes behaviour based on conditions. When it gets colder than the well-being temperature of 10-14 degrees, it will go deeper and act calmer. It takes more to make the salmon up to catch the fly, which you often get when the water temperature rises. In short, this means that you should get the fly down to the salmon, and preferably have a fly that draws the attention of the salmon when you have cold water.

My June fishing is mainly in the lower parts of Gaula. Gaula is a large river, often a lot of water in June, cold water, often with a little colour in. More colour if it is the rain that is due to the high-water flow, versus if it is melt water, which is a little clearer. These flies are the ones that give me the most salmon under these conditions, but if you fish in a smaller river or have other conditions, it will affect the fly selection. Before this season we have insanely amount of snow in the mountains, the whole northern part of Norway.

With all the snow on my mind, it’s the Flashwings flies that pop up in my head. Especially when the floods are at their peak. This is a series of flies that give off a colourful impression. These I have in different colours to use according to the surroundings and conditions I have. Mainly on large floods of coloured water, it is the Orange Flashwings that are put on the pavement. If we get big, cold and clearer floods, it is the SierraFlashwing, Inflames and Willie Flashgun that will be more relevant.

When the worst flood tide has subsided, but the river still goes big and is cold. Then I have designs like the Sierras Sunray, Steffenallysen, Rotenon and Pahtakorvas in sizes of 9-12 cm that often sit at the end of my pasture. These flies I have with different amount of flash / glitter in the wing and weight in the body, on each size. With a good selection, you have flies for every situation you encounter

  • Sierrasunray is a fly that has one orange and brown main color impression, done in sunray style. Given that the wings consist of polar bears and goats, they will not collapse in hard currents. With the colour impression you get from this fly, you have a good all-rounder in June. All day, sun, cloudy and rain. Coloured and clear water.
  • Steffenallys is a fly that will work with a lot of flash well coloured water. However, and because of the strong main colour impression of this pure orange with copper coloured body, it will appear well in the field of view of the salmon on its hike up the river valley.
  • Rotenon is a pattern that have fished very well for many years, but it´s not be known as a typical June fly. I don’t use it when the river goes brown and dirty. When the river clears but is still cold, colours like black and blue are very good. The June version of Rotenon have a heavier dressed wing, than the ones I often use in July and August. Preferably with goat hair as a wing, or a good amount of temple dog on the top, and of course some flash in the wing.
  • Pahtakorva which is a pattern from Frödin, is one of the most famous patterns in the world, and few patterns have taken so much salmon. It is almost completely brown, slightly dark brown. This is one pattern that is very effective under conditions when the flood has turned and is on its way down. I would recommend to have some extra copper and gold coloured flash in the wing for real June fishing.

With these patterns you are ready for a lot of different conditions. Try to have all of them in different size on behalf of where you are fishing. Are you fishing big rivers, I would have flies between 8 and 12 cm. Medium rivers on June conditions, maybe 6-10 cm wing length.

I wish you a good trip, hopefully with some action!

Leave a Reply